Warunki tłumaczeń

Dokumenty źródłowe mogą być dostarczone pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku pisemnych tłumaczeń przysięgłych oryginalne dokumenty muszą być okazane tłumaczowi najpóźniej w momencie odbioru prac przez klienta.

  • Odpowiedzialność tłumacza ogranicza się wyłącznie do wysokości ceny zlecenia.
  • Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez zleceniodawcę.
  • Jakakolwiek ingerencja własna klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za wykonane tłumaczenia.
  • W przypadku odwołania zlecenia po przekazaniu tekstu do tłumaczenia, klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem
  • Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.